Current View : 1 - 12
Total Result :10
(-- BUDDHIST SCULPTURE --)
                            
BHAUDDA SAMAJA PALANAYA HA APARADA VIDYAWA
BHAUDDA SAMAJA PALANAYA HA APARADA VIDYAWA
Rs. 250
                            
SRI LANKAWE BAUDDA STHUPA PRATHIMA SAHA GRUHA
SRI LANKAWE BAUDDA STHUPA PRATHIMA SAHA GRUHA
Rs. 200
                            
SRI LANKAWE PURAANA STHUPA
SRI LANKAWE PURAANA STHUPA
Rs. 200
                            
BUDDA PRATHIMA KALAWA SAHA BUDUPILIMAYO
BUDDA PRATHIMA KALAWA SAHA BUDUPILIMAYO
Rs. 290
                            
BUDDAPRATHIMA SAMARAMBHAYA PILIBADA NAWA
BUDDAPRATHIMA SAMARAMBHAYA PILIBADA NAWA
Rs. 75
                            
BHARTHIYA BAUDDA SIDHASTHANA
BHARTHIYA BAUDDA SIDHASTHANA
Rs. 450
                            
LAKDIVA SUPATHALA BUDUPILIMA
LAKDIVA SUPATHALA BUDUPILIMA
Rs. 200
                            
BUDURAJAANAN WAHANSE SAHA BUDDHA PRATHIMAVA
BUDURAJAANAN WAHANSE SAHA BUDDHA PRATHIMAVA
Rs. 130
                            
SRI LANKAWE BAUDDHA PRATHIMA HA RUKAM
SRI LANKAWE BAUDDHA PRATHIMA HA RUKAM
Rs. 375
                            
BUDU PILIMAYA MUDRAA SAHA AASANA
BUDU PILIMAYA MUDRAA SAHA AASANA
Rs. 220